Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku dostępnej pod adresem www.kulturalipsk.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2016-00-00

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-14

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę,

- materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

Część starszych treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy, nie posiada tekstowych alternatyw. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji. Podmiot publiczny będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Ze względu na dużą liczbę podstron serwisu oraz znajdujących się tam materiałów, może zdarzyć się sytuacja, że obrazy nie posiadają tekstów alternatywnych.

Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.

Na stronie można używać skrótów klawiaturowych. Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury będzie systematycznie dopracowywana.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021-02-02

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w  86.31 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Cezary Gładczuk, instruktor do spraw plastyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontakt telefoniczny pod numerem 87 64 23 586. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dostępność architektoniczna budynków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.

1. Informacja dotyczy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku zlokalizowanego przy ul. Rynek 23 w Lipsku.

Do budynku dwukondygnacyjnego (parter, piętro) prowadzą dwa wejścia na poziom parteru – główne wejście i boczne wejście od strony biblioteki. Przy wejściach znajduje się powierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe do budynku nie są automatyczne. Do głównego wejścia do budynku od strony ul. Rynek (parking) prowadzą dwustopniowe schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, natomiast do bocznego wejścia (biblioteka) dwustopniowe schody. Nad wejściami do budynku ośrodka kultury brak jest głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, sala widowiskowa (zejście kilkoma schodami), sala kolumnowa (sala do ćwiczeń), sala edukacyjna oraz pomieszczenia sanitarne. Obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami (również osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim) odbywa się w pokoju instruktorów, księgowości i pokoju dyrektora ośrodka kultury. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych (zjazd na salę widowiskową).

Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się biblioteka publiczna prowadzą schody wewnętrzne, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Obsługa takich czytelników odbywa się na holu parteru po użyciu przez nich dzwonka. Przed budynkiem od strony wejścia głównego jest parking i wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku przy ul. Rynek 23 nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Dotyczy budynku przy ul. Szkolnej 4 – LOLA

Do budynku jednokondygnacyjnego (parter) prowadzą dwa wejścia. Na poziom parteru wejście główne od ul. Szkolnej. Przy wejściu głównym znajduje się powierzchnia z kostki brukowej z możliwością wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, bez konieczności pokonywania schodów na korytarz, który znajduje się na parterze. Na parterze znajdują się sale stowarzyszeń do których istnieje możliwość wjazdu na wózku inwalidzkim oraz zaplecze sanitarne, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi boczne budynku od placu zabaw prowadzą również na korytarz. Aby wejść na korytarz bocznymi drzwiami konieczne jest pokonanie jednego schodka. Nad wejściami do budynku brak jest głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem przy ul. Szkolnej brak jest oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do swobodnego korzystania z usług pozwalających na kontakt z M-GOK. Poza wizytą osobistą, możliwa jest także korespondencja pisemna na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, korespondencja elektroniczna na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 87 64 23 586. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw.

Zespół Poezji Śpiewanej