Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

Towarzystwo powstało w 1973 r.

REGON: 000808073
KRS: 0000063296
NIP: 8461454223

Zarząd:
Monika Kobeldzis - prezes
Agnieszka Boruch - wiceprezes
Izabela Wróbel - sekretarz
Joanna Trochimowicz - skarbnik
Danuta Hawrylik - członek

nr konta: 76 1240 5888 1111 0010 7128 4810

 

Cel działania organizacji:

Organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, charytatywnej, rekreacyjnej, turystycznej na terenie działania towarzystwa. Towarzystwo może prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
 2. Działalności charytatywnej,
 3. Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 4. Ochrony i promocji zdrowia,
 5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 8. Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
 9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 10. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 12. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 14. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 15. Promocji i organizacji wolontariatu.

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

Kontakt_TPL

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

ul. Szkolna 4
16-315 Lipsk

adres do korespondencji :
skryt. pocztowa 12
16-315 Lipsk

tel./fax 504 857 135
e-mail: tpl@lipsk.pl

Zespół Poezji Śpiewanej