Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
KRS: 0000301695
REGON: 200212919
NIP: 8461627936
Zarząd:
Stanisława Ewa Skowysz - Mucha - prezes zarządu
Barbara Tarasewicz - wiceprezes zarządu
Krystyna Czarnecka - skarbnik
Nr rach.: 37 9359 0002 0026 7171 2001 0001

 

Zakres działalności organizacji:
 
 • Kultywowanie tradycji pisankarskich i innych tradycji ludowych, właściwych dla obszarów Lipska i okolic.
 • Kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców, integracja twórców i animatorów kultury ludowej.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego i ochrona środowska naturalnego.
 • Promocja wartości kulturowych i wyrobów rękodzieła ludowego w kraju i zagranicą.
 • Rozwój obszarów wiejskich.
 • Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych, zwłaszcza kobiet i młodzieży z terenów wiejskich, edukacja ludności wiejskiej.
 • Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku, w szczególności wśród młodzieży wiejskiej, szerokiego grona osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 • Wspieranie przedsiębiorczości, w tym popularyzowanie i wspieranie tradycyjnych i ekologicznych metod gospodarowania.
 • Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu.
 • Zaspakajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia.
 • Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne.
 • Wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionu do pozyskania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców.
 • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych.
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska, infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym m.in.: tworzenie tras turystycznych i miejsc wypoczynku,telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, zagospodarowanie odpadów, ochrona cieków wodnych.
 • Rozwój produktu lokalnego, propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich promocja i dystrybucja.
 • Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.
 • Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ścisła ich współpraca.

Kontakt_Muzeum

ul.Rynek 23
16-315 Lipsk

e-mail: muzeumewalipsk@poczta.onet.pl
http://kulturalipsk.pl

tel. 502 114 932
fax. 87 64 23 586

REGON: 200212919
KRS
: 0000301695
NIP
: 8461627936

Nr. rach. 37 9359 0002 0026 7171 2001 0001

Zespół Poezji Śpiewanej